Strategia podatkowa

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego Gaik Spółka Komandytowa
Niedośpielin, 29.12.2023 r.

Spis treści
1. Wstęp.
2. Wykaz skrótów i definicji.
3. Cel Informacji realizowanej strategii podatkowej .
4. Informacja o realizowanej strategii podatkowej.
5. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.
6. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.
7. Informacje odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.
9. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
11. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d Ustawy o CIT.
12. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

 

1. Wstęp

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gaik Spółka Komandytowa (zwany dalej Spółką) z siedzibą w Niedośpielinie 70, 97-525 Wielgomłyny, posługująca się numerem NIP: 772-241-44-24 zarejestrowana pod numerem KRS: 0000703097 jest zakładem specjalizującym się w przetwarzaniu mięsa wieprzowego oraz drobiowego oraz produkcji wyrobów mięsnych w ramach nowoczesnego zakładu położonego w Polsce. Spółka od ponad 25 lat specjalizuje się w produkcji mięsa i wędlin opartej na surowcu pochodzącym z lokalnych gospodarstw rolnych. Wieloletnie doświadczenie, stosowanie unikalnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz dbałość o jakość na każdym etapie produkcji zaowocowały wyrobami, których oczekuje rynek europejski. Spółka dużą wagę przykłada do jakości i bezpieczeństwa produktów, dlatego surowiec używany do produkcji wędlin przechodzi restrykcyjną selekcję weterynaryjną. Staranny dobór dostawców oraz monitoring i nadzór nad całym procesem produkcji pozwalają oferować klientom produkty zdrowe i bezpieczne. Misją Spółki jest zdobywanie zaufania klientów poprzez oferowanie wyrobów doskonałej jakości tworzonych według tradycyjnych receptur przy zachowaniu wysokich standardów produkcji i wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
Spółka jest jednym z największych producentów mięsnych w regionie i posiada świadomość swojego wpływu na rozwój gospodarczy regionu. Spółka unika wszelkich form agresywnego planowania podatkowego, uwzględniając w swoim działaniu interesy społeczne. W kontekście powyższych działań prawidłowe wykonywanie obowiązków podatkowych stanowi jeden z podstawowych obszarów odpowiedzialności Spółki. Spółka dąży również do eliminowania ryzyka podatkowego w bieżącej działalności. Powyższe cele osiągane są dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, procedur i procesów, których zadaniem jest stworzenie środowiska umożliwiającego zapewnienie zgodności rozliczeń podatkowych z przepisami podatkowymi oraz odpowiednio wczesne wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości.
Niniejszy dokument zawiera informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022. Sporządzenie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy stanowi realizację obowiązku, wynikającego z art. 27c Ustawy o CIT. 

 

2. Wykaz skrótów i definicji

KAS – Krajowa Administracja Skarbowa
Ustawa o CIT – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ordynacja podatkowa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
Podatnik, Spółka – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Gaik Spółka Komandytowa z siedzibą w Niedośpielinie
Księgi podatkowe – księgi rachunkowe, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci (art. 3 pkt 4 Ordynacji podatkowej)
Rok podatkowy – rok podatkowy Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Gaik Spółka Komandytowa z siedzibą w Niedośpielinie rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. 

 

3. Cel informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za rok podatkowy Spółki rozpoczynający się 1 stycznia 2022 r. i zakończony 31 grudnia 2022 r. Spółka posiada strategię podatkową, wskazującą podejście Spółki do zarządzania funkcją podatkową, określającą formuły decyzyjne, cele oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.


4. Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Niniejszy dokument zawiera informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022. Spółka posiada opracowaną procedurę strategii podatkowej, która jest podstawą działania Osób Zarządzających-Komplementariuszy. Mając na uwadze, że podejmowane przez Spółkę decyzje biznesowe oraz prowadzona działalność wywołują określone skutki podatkowe, a jednocześnie mając na uwadze otoczenie prawne Spółki, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, Spółka stworzyła wewnętrzne procedury w tym zakresie oraz konsultowała zmiany w otoczeniu podatkowym z podmiotami świadczącymi profesjonalne usługi doradztwa podatkowego w celu określenia ich wpływu na podjęte lub planowane decyzje biznesowe. Kierownictwo Spółki ustaliło, że ryzykiem podatkowym należy zarządzać w sposób bezpieczny, a celem tych działań jest jego minimalizacja. Spółka aktywnie identyfikuje, ocenia, monitoruje ryzyko podatkowe i zarządza nim. W ramach zarządzania ryzykiem podatkowym Spółka nie podejmuje się działań, które wskazują na wysoki poziom ryzyka podatkowego. Przyjęte przez Spółkę podejście do rozliczania podatków, polegające na terminowym oraz rzetelnym wypełnianiu obowiązków z zakresu prawa podatkowego, związane jest z dbałością o utrzymanie wizerunku rzetelnego podatnika. W sytuacjach podatkowych budzących wątpliwości interpretacyjne Spółka korzysta z usług zewnętrznego doradztwa podatkowego.

 

5. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Został wdrożony w Spółce zespół działań mających na celu prawidłowe wykonywanie funkcji podatkowej, tj. zapewnienie prawidłowości rozliczeń podatkowych. W Spółce funkcjonuje również system wdrożonych mechanizmów wykonywania i kontroli pod względem prawidłowości realizowania obowiązków podatkowych. W zarządzaniu wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie Spółka wdrożyła i stosowała w 2022 roku następujące procedury oraz procesy podatkowe, w szczególności:
a. procedura obiegu dokumentów z uwzględnieniem opodatkowania,
b. procedura kontroli dokumentów,
c. polityka rachunkowości,
d. procedury w zakresie podatku od towarów i usług,
e. procedura ograniczająca ryzyko odpowiedzialności z KKS,
f. procedura dotycząca należytej staranności WHT (Withholding Tax),
g. procedura identyfikowania odbiorców świadczeń wynikająca ze stosowania Centralnego Rejestru Beneficjentów,
h. procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
i. procedura dotycząca realizacji obowiązków w zakresie identyfikowania w Spółce schematów podatkowych,
j. procedura dotycząca tzw. białej listy podatników,
k. procedura w zakresie JPK.

 

6. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się chęcią współpracy. Wszystkie wezwania i korespondencja są niezwłocznie analizowane, a następnie terminowo przekazywane są wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje. Niemniej jednak Spółka w Roku Podatkowym nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 20s-20za Ordynacji podatkowej, gdzie za dobrowolną formę współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej dla celów 

niniejszej informacji uznaje się zawartą między Podatnikiem a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowę o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej.


7. Informacje odnośnie realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek od towarów i usług,
- podatek od nieruchomości,
- podatek od środków transportu,

Spółka reguluje zobowiązania podatkowe oraz składa niezbędne deklaracje podatkowe.


8. Informacja o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka za rok podatkowy 2022 dokonała jednego zgłoszenia schematu podatkowego na formularzu MDR-1. Zgłoszenie zostało dokonane jako korzystający. Spółka za rok podatkowy 2022 przekazała dwie informację o schematach podatkowym na formularzu MDR-3 – w zakresie dwóch numerów schematów podatkowych. Obydwie przekazane informacje MDR-3 dotyczyły zawartych umów leasingowych. Pierwsza informacja mdr-3 dotyczyła umów leasingowych zawartych z Millennium Leasing sp. z o.o. 02-593 Warszawa, ul. Żaryna 2A. Druga informacja MDR-3 dotyczyła zawartych umów leasingowych z Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 1. 02-460 Warszawa.


9. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku 2022 Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej:

Lp. Przedmiot transakcji / Nazwa podmiotu powiązanego / Ogólna wartość netto transakcji z podmiotem powiązanym / Rodzaj powiązania pomiędzy podmiotami powiązanymi
1. zakup trzody chlewnej  / Andrzej Gaik / 21 102 964,95 zł / osobowe
2. zakup trzody chlewnej / Bartosz Gaik / 19 123 983,15 zł / osobowe
3. zakup trzody chlewnej / Jacek Gaik / 10 134 221,25 zł / osobowe

 

10. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez Podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

W roku 2022 Spółka nie dokonywała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

 

11. Informacja o złożonych przez Spółkę wnioskach, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a-d Ustawy o CIT

W 2022 roku Spółka nie składała wniosków o wydanie:

- ogólnej interpretacji podatkowej,

- indywidualnej interpretacji podatkowej,

- wiążącej informacji stawkowej,

- wiążącej informacji akcyzowej.

 

 

12. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Spółka w 2022 roku nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.